1: Et helhetlig program for en offensiv nordområdeutvikling

Troms og Finnmark SV ønsker en offensiv politikk, som gir alle innbyggere sin selvfølgelige og rettmessige plass og delaktighet i utviklingen av nordområdene. Vårt engasjement strekker seg fra lokalsamfunnet til verdenssamfunnet. Vår politikk bygger på folkestyre, solidaritet, likestilling og sosial trygghet. Bare gjennom politisk styring kan vi sikre en utvikling som gir rettferdig fordeling av samfunnets og våre ressurser.

Bærekraftig og klimavennlig utnyttelse av naturressursene og ivaretakelse av et sårbart miljø, vil være en av grunnpilarene i Troms og Finnmark SV sin politikk.

Troms og Finnmark utgjør store landareal. Det er et mål for Troms og Finnmark å bremse flyttestrømmen internt i regionen og ut av regionen, fra mindre kommuner og inn mot bysentra. Vi er spredtbygd og urban. Vi er en region som er bygd på «de tre stammers møte». Vår kulturarv er mangfoldig. Det samiske språk, kultur og næring skal ivaretas og videreutvikles. Det kvenske språket skal ivaretas. Vi vil være det eneste fylket som grenser mot tre land. Samarbeidet mellom folk og institusjoner på tvers av grensene i nord, må ivaretas og videreutvikles.Samtidig må vi utnytte vår spisskompetanse på fredelig, flerkulturell sameksistens til å ta imot og inkludere nye nordmenn.