Vedtekter for Troms SV

Publisert av: camilla.rostad Publisert: 21. februar 2020
Oppdatert: 05. mars 2024
Lesetid: ca. 5 min

Vedtatt på fylkesårsmøte 18.2 2024.  

§ 1 Navn og formål 

Fylkespartiets navn er Troms Sosialistisk Venstreparti på norsk, og Romssa Sosialisttalaš Gurutbellodat på nordsamisk. (Jf. Sentrale vedtekter 1-1) 

Troms SVs mål er en sosialistisk og feministisk samfunnsordning i Norge. (Jf. Sentrale vedtekter 1-2) 

§ 2 Sammensetning og medlemsskap 

Troms SV består av alle lokallag i SV i Troms fylke, samt lokallaget på Svalbard. (Jf. Sentrale vedtekter 6-1) 

Medlemmenes tilknytning er gjennom lokallaget. Fylkesstyret kan godkjenne at et medlem bosatt i Troms fylke står tilsluttet fylkeslaget direkte eller et annet lokallag enn det bostedsadressen tilsier. (Jf. Sentrale vedtekter 4-2) 

Partiets medlemmer kan ikke stille til valg på andre partiers, organisasjoners eller sammenslutningers lister til kommune-, fylkestings- eller stortingsvalg, med mindre SVs respektive organ tillater dette. Disse er lokallagsstyre og fylkesstyre. (Jf. Sentrale vedtekter 10-3) 

§ 3 Fylkesårsmøtet 

Fylkeslagets høyeste myndighet er fylkesårsmøtet, som avholdes innen utgangen av februar hvert år. Fylkesstyret kan, dersom det foreligger særlige grunner, fastsette annet tidspunkt for fylkesårsmøtet. (Jf. Sentrale vedtekter 6-1) 

Fylkesstyret er ansvarlig for gjennomføring av årsmøtet, i tråd med lokale og sentrale vedtekter. 

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyret, Sosialistisk Ungdoms (SU) representanter og valgte representanter fra lokallagene. Fylkesstyrets medlemmer har fulle rettigheter, unntatt i behandling av årsberetning og regnskap, hvor de kun har tale- og forslagsrett. (Jf. Sentrale vedtekter 6-2) 

Partiets fylkestingsrepresentanter og de som har fulltidsverv på fylkes- og nasjonalt nivå har tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtet. Det same gjelder ledere for utvalg satt ned av fylkesstyret eller fylkesårsmøtet. 

Det er medlemstallet pr. 31.12 året før årsmøtet som danner grunnlaget for utregning av antall delegater lokallagene har til årsmøtet. Fylkeslagets arbeidsutvalg skal orientere lokallagene om deres representasjon. 

Følgende nøkkel brukes for utregning av delegater:  

1-20 medlemmer: 2 representanter 

21-30 medlemmer: 3 representanter 

31-40 medlemmer: 4 representanter 

41-50 medlemmer: 5 representanter 

51-60 medlemmer: 6 representanter 

61-70 medlemmer: 7 representanter 

71-80 medlemmer: 8 representanter 

Deretter 1 representant per påbegynte 40. medlem 

Et lokallag kan likevel ikke ha mer enn 1/3 av det totale antall representanter som kan stille på årsmøtet. 

SU har rett til å møte med inntil 6 representanter. 
Fylkesårsmøtene er åpent for alle medlemmer, men bare de valgte utsendingene har stemmerett. (Jf.Sentrale vedtekter 6-2) 

Kunngjøring av fylkesårsmøtet sendes lokallagene og SU senest 30 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må sendes fylkesstyret senest 14 dager før møtet. Innkalling til fylkesårsmøtet med dagsorden sendes ut senest 7 dager før møtet. (Jf. Sentrale vedtekter 6-3) 

Fylkesårsmøtet skal minst behandle beretning, revidert regnskap, arbeidsplan, budsjett, innkomne forslag og foreta valg av fylkesstyre med varamedlemmer og revisor. I landsmøteår skal årsmøtet velge landsmøterepresentanter og innstille til landsstyrerepresentanter og varaer. I år før valg til storting eller fylkesting skal fylkesårsmøtet velge nominasjonskomité. (Jf. Sentrale vedtekter 6-3) 

§ 4 Ekstraordinært fylkesårsmøte 

Ekstraordinært fylkesårsmøte innkalles av fylkesstyret, eller når lokallag som representerer en tredel av medlemmene i fylket krever det. Ekstraordinært fylkesårsmøte behandler kun de saker som det er innkalt for å behandle. (Jf. Sentrale vedtekter 6-3) 

Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte skal skje med minimum 7 dagers varsel, og møtet skal være avholdt senest 30 dager etter at kravet er framsatt. Sammensetningen av delegater til ekstraordinært fylkesårsmøte følger samme fordelingsnøkkel som ved ordinært fylkesårsmøte. 

§ 5 Fylkesstyret 

Fylkesstyret er fylkeslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Fylkesstyret vedtar prokura og signatur. Fylkesstyret har ansvar for politisk arbeid mellom fylkesårsmøtene, og kan uttale seg på vegne av fylkeslaget. (Jf. Sentrale vedtekter 6-5) 

Fylkesstyret består av arbeidsutvalget, styremedlemmer, 1 representant fra fylkestingsgruppa og 1 representant utpekt av Sosialistisk Ungdom, inntil 13 medlemmer. 

Kvinnepolitisk leder i fylket skal være styremedlem. Landsstyrerepresentanten valgt på fylkeslagets årsmøte skal være styremedlem. (Jf. Sentrale vedtekter 6-5 og 6-7). Samepolitisk koordinator møter i fylkesstyret med fulle rettigheter. Samepolitisk koordinator velges av fylkesårsmøtet etter innstilling fra Samepolitisk Råd (Jf. Sentrale vedtekter 6-5). 

Man skal tilstrebe representasjon fra de ulike regionene i fylket på alle nivåer. Det skal være et likt antall representanter fra regionene i Troms ved valg av representanter fra lokallaga.  

I tillegg til det valgte fylkesstyret har partiets stortingsrepresentanter fra fylket, fylkespolitikere i heltidsverv, lokallagsledere og partiets gruppeleder tale- og forslagsrett i fylkesstyret. Lokallagsledere som ikke møter kan delegere sine rettigheter til et annet styremedlem i lokallaget. 

§ 6 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget skal minst bestå av leder, nestleder og et øvrig AU-medlem. Arbeidsutvalget svarer til fylkesstyret og får sitt mandat og fullmakter fra fylkesstyret. 

§ 7 Tillitsvalgte 

Rotasjon tilstrebes i valg til tillitsverv. Dette gjelder både lokalt og sentralt, i valg til partiets egne organer og ved utpeking av representanter i folkevalgtes ombud. (Jf. Sentrale vedtekter 3-1) 

I alle valg av tillitspersoner skal en tilstrebe likevekt mellom menn og kvinner. Ved valg til representative organer velges minst 40 % kvinner. Det bør også tilstrebes at minoriteter er representert. (Jf. Sentrale vedtekter 3-2) 

Tillitsvalgte kan fratas sine verv av samme organ som har valgt dem. Slikt vedtak kan bare fattes i lovlig innkalt ordinært eller ekstraordinært møte, der saken er kunngjort seinest 7 dager før møtet. Før det treffes vedtak skal den som saken gjelder gjøres kjent med anklagen og gis høve til å uttale seg i de instanser som innstiller og/eller avgjør saken. (Jf. Sentrale vedtekter 3-3) 

§ 8 Nominasjon 

Fylkeslagets nominasjonskomité oppnevnes på fylkesårsmøtet året før fylkestingsvalg eller stortingsvalg. Nominasjonskomitéen skal være bredt sammensatt. SU skal være representert i komitéen.  

Nominasjonskomitéen skal tilrettelegge for høy grad av medinnflytelse for medlemmer, lokallag og SU i nominasjonsprosessen. Komitéen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i valgkretsen. 

Nominasjonskomitéens innstilling sendes ut senest 30 dager før nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet avholdes innen 24. mars i valgår. Fylkesstyret kan dersom det foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for nominasjonsmøtet. Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes lokallagene senest 30 dager før møtet. 

Nominasjonsmøtets sammensetning er identisk med fylkesårsmøtet (Jf. Sentrale vedtekter 10-1). 

Lokallaget på Svalbard har ikke stemmerett på nominasjonsmøtet. 

§ 9 Folkevalgte i fylkeskommunen 

Fylkesstyret sammen med fylkeskommunale representanter har ansvaret for partiets politikk i fylkeskommunale organ. I saker hvor det ikke oppnås enighet kan fylkesstyret fatte bindende vedtak for partiets representanter i fylkeskommunale organ. Saken skal være satt opp på dagsorden, og alle i fylkestingsgruppen skal være innkalt til møtet. (Jf. Sentrale vedtekter 11-2) 

Så vidt praktisk og tidsmessig mulig bør lokallaga høres.  

§ 10 Partiskatt 

Alle medlemmer som er oppnevnt i tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i fylkestinget, betaler 10% partiskatt av det honorar eller den lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av betaling for tapt arbeidsfortjeneste. (Jf. Sentrale vedtekter 12-6. Merk at sentrale vedtekter ikke inneholder prosentsats for partiskatten.) 

Fylkesstyret kan fastsette nærmere bestemmelser om beregning og betaling av partiskatt. Prosentsatsen for partiskatt kan aldri være lavere enn hva som er fastsatt på Landsmøtet. 

§ 11 Møter og sosiale sammenkomster 

Møter og sosiale sammenkomster bør arrangeres hos bedrifter med tariffavtale. 

§ 12 Tilgang til informasjon 

Fylkespartiets styringsdokumenter og annen relevant informasjon skal være tilgjengelig for partiets medlemmer på fylkeslagets nettside. Disse dokumentene gjelder, men er ikke begrenset til: partiets program, arbeidsplan og budsjett, vedtekter, fylkesstyremedlemmers roller og kontaktinformasjon samt vedtatte tidspunkt for møter og arrangementer. 

§ 13 Vedtektsendring 

Disse vedtekter kan endres av fylkesårsmøtet med alminnelig flertall. Forslag om endringer behandles etter vanlige regler for saker til fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet kan kun endre de paragrafer i vedtektene som er nevnt i saksframlegget.