4: Samferdsel

Regjeringa har ensidig prioritert store samferdselsprosjekt i Sør-Norge. Samtidig er det et svært alvorlig forfall på fylkesvegene i nord. SV vil ha en langt mer rettferdig fordeling av midler til samferdsel. Samferdsel skal tilfredsstille næringslivets transportbehov, befolkningens reisebehov og samtidig ivareta miljøet på en bærekraftig måte. Fylkesvegene som belastes av omfattende tung transport av fisk og andre ressurser som føres ut av regionen, må rehabiliteres. Troms og Finnmark er rikt på naturressurser. Dette gir oss potensiale for god økonomisk utvikling. Naturressursene er geografisk spredt og for å utnytte disse er regionen avhengig av god infrastruktur. Veivedlikeholdet er særdeles bekymringsfullt, særlig i Troms og vil bli en utfordring i det nye fylket. Godstrafikken må i størst mulig grad overføres til båt og tog. SV vil prioritere bygging av gang-og sykkelveier både for å gi myke trafikanter større trygghet, og for å fremme folkehelsa.

SV vil ta initiativ til å opprette et fylkeskommunalt busselskap for å drive by-, distrikts-og regionbussruter i egenregi etterhvert som anbudskontrakter utløper eller blir sagt opp. SV vil arbeide for at inntektsoverføringene fra staten i større grad tar utgangspunkt i antall kilometer og ikke bare antall mennesker. Det å utvikle kollektivtrafikken og tilrettelegge for bruk av gange og sykkel vil være sentralt i å nå nullvekstmålet for biltrafikk i byene våre. SV vil derfor prioritere frekvens og kvalitet på bybusstilbudet. SV vil støtte opp om arbeidet med en byvekstavtale i Tromsø og at innkjøringsveien RV 94 til Hammerfest fullfinansieres av staten, lik opprinnelig forslag i NTP.

SV krever at staten må ta et særskilt ansvar for dette vedlikeholdsetterslepet som i all hovedsak skyldes at Troms og Finnmark bidrar til hele landets beste gjennom stor fangst, produksjon og ut-transport av fisk.

De statlige bevilgningene til skredsikring må økes betraktelig.
Jernbane er et satsingsområde i Norge i dag, men kun i sentrale strøk sør i landet. Det er uakseptabelt at denne satsingen ikke kommer Troms og Finnmark til gode. Jernbane fra Fauske til Tromsø må prioriteres både på grunn av trafikksikkerhet, godstransport og miljø.

SV vil i samarbeid med finske myndigheter følge opp prosessen med tanke på jernbaneforbindelsen til Rovaniemi, og være en sterk pådriver i utformingen av og realiseringen av disse planene. Både miljø-og reindriftshensyn må ivaretas. Kirkenes må videreutvikles som arktisk logistikksenter.

I og rundt Tromsø er det store og viktige vegprosjekt som altfor lenge er blitt utsatt. Realisering av disse prosjektene må skje umiddelbart.

For oss er god samferdsel i hele landet nøkkelen for å realisere Norges ambisjoner om et næringsliv etter oljealderen. I Norge generelt, og Troms og Finnmark spesielt, befinner de store økologiske verdiene seg i spredtbygde strøk. Derfor må veiløse samfunn uten annet alternativ for transport prioriteres høyt for hurtigbåttilbud.

Ferger må tilpasses befolkningens og næringslivets behov for å frakte for eksempel fisk ut på markedet. SV ønsker snarlig utredning i bruk av autonome ferger.

Samferdsel er i et teknologisk skifte med stor utvikling av ny og miljøvennlig teknologi. SV vil at det satses enda sterkere på et slikt skifte til miljøvennlig transport. Vi ønsker å få etablert en finansieringsordning for etablering av infrastruktur for tanking av hydrogen (H2) som drivstoff på fartøy. Da kan teknologien tas i bruk og videreutvikles på ferger, fiskebåter og andre fartøy.

Fylket må legge til rette for ladefasiliteter for ferger og båter, og legge til rette for overgang til hybridbåter i fiskeriene.

Hurtigbåttilbudet må i sterkere grad tilpasses de behov som funksjonshemmede og eldre passasjerer har. Båtene må elektrifiseres.
For å ivareta en bærekraftig og miljømessig cruisetrafikk må det settes krav om landstrøm i alle havner som er aktuelle for cruiseanløp. Dette gjelder også hurtigruteanløp.

Havner og farleder må tilrettelegges for næringsutvikling. Det må tilrettelegges for opprensking i havnene. Øke statlige overføringer øremerket utvikling og styrking av fiskerihavner.

SV vil at folk skal kunne bo i distriktene, kollektivtilbudet må ivareta en slik målsetting samtidig som de største byene får gode og miljøvennlige kollektivtilbud. Kollektivtrafikken i kommunen må samordnes slik at en kan reise kollektivt til og fra fly og mellom de ulike delene av regionen uten å bruke unødvendig lang tid på reise. Dette er viktig med tanke på utviklingen av reiseliv og miljø.