5. Næring

Industri

Digitalisering og teknologiutviklingen kommer til å endre produksjonsformene, produksjonssteder, transport og handel på en måte som vi neppe tidligere har sett siden den industrielle revolusjonen. SV vil satse på innovasjon for å skape en nytenkende og bærekraftig næringslivsutvikling som vil styrke landsdelens konkurranseevne på grunnlag av landsdelens egne ressurser og prioriteringer. Globaliseringen slik vi kjenner den, har snudd og vi må forberede oss på en re-industrialisering. Vi må anse det som bra, da industri og produksjon er en forutsetning for velferdssamfunnet. For SV er det viktig at lokale naturressurser og energi skal benyttes til industriutvikling framfor å være en råvareleverandør. Videre er det viktig å ta godt vare på mineralressursene og ikke utvinne de før det gjøres på en miljøvennlig måte. Å ta hensyn til miljøet er arbeidskrevende og tar tid, hvilket gir flere arbeidsplasser over en lengre periode før ressursene er utvunnet.

Fiskeri

SV vil særlig tilrettelegge for ungdom som vil bli fiskere. Finnmark har allerede etablerte fond for å stimulere ungdom til fiskeri. Denne ordningen må videreføres og utvides til også å gjelde Troms. Den mindre kystfiskeflåten er en viktig næring, markør og kulturbærer i det nord-norske samfunnet. De minste fartøyene og fangstområdene på fjordene må i større grad skjermes fra fartøy over 15 meter. Dispensasjonsadgangen fra fjordlinjene må strammes inn. SV arbeider godt på Stortinget for fiskeri, og denne framgangsmåten må forsterkes og videreutvikles. SV vil samle støtte i befolkningen til grunnlovsforslaget som sier at ressursen tilhører folket og skal være grunnlag for bosetting og sysselsetting. SV vil stoppe struktureringen som gir færre fartøy, færre bedrifter og færre ansatte. SV jobber for hjemfall av torsketrålkvotene i pliktsystemet til kystsamfunnene. For å kunne utnytte de kystnære ressursene, vil SV at det utarbeides en strategi for sjørettet infrastruktur (havner, kaier, bakarealer, transport). Dette må skje raskt, og følges tett opp. Kystverket må fortsatt ha en base i Vardø. For å unngå konflikt med ordinært fiskeri og for å minske fiskepresset på lokale bestander, vil SV at ressursuttaket i turistfisket skal begrenses. SV skal sørge for at de sjøsamiske fiskeritradisjonene får gode vilkår for videre drift og videreføring, da dette er en viktig del av kystfiskets historie i nord.

Havbruksnæringen

SV krever utslippsfrihet fra alt oppdrett. Det er uaktuelt for SV å være med på å gi tilgang til flere lokaliteter eller tildele nye konsesjoner før lus-og rømningsproblematikken er løst. SV mener det er stort potensiale for å utvikle ny industri basert på oppdrettsnæringa. Innsamling av slam kan gi stor energiproduksjon. Oppdrett av alger til fôr har betydelig potensiale. SV mener det er en lys framtid for oppdrettsnæringa i en sirkulær økonomi der forurensingsproblema er løst. Vertskommunene skal ha noe igjen for avsetting av areal. SV vil derfor at det skal innføres en produksjonsavgift basert på andel fisk som produseres. Lokale myndigheter skal kunne stille strengere krav til maksimal tillatt biomasse (MTB) og miljøtiltak enn det som følger av de nasjonale minstestandardene.

Landbruk

Landbruket i Troms og Finnmark har veldig ulike forutsetninger sammenlignet med landbruket lenger sør i landet. Nasjonale ordninger for å stimulere til drift og produksjon faller ofte utenfor. Landbruket må være tilpasset det arktiske miljøet vi bor i, og både tilskudd og utdanning må være tilpasset vårt miljø. Vi må stoppe den sentraliserende landbrukspolitikken, og reversere de negative følgene av den. De naturgitte fordelene vi har rundt om i landet må utnyttes bedre! SV vil sikre levedyktighet for beitenæringen med sau, geit og reindrift kombinert med et eksistensgrunnlag for rovdyrbestanden. SV vil ha målretta virkemidler for bedre beitebruk. Å utnytte det lokale ressursgrunnlaget i jord, skog og utmark best mulig ut fra hensynet til miljø, økologi og langsiktig ressursforvaltning, er en forutsetning for et desentralisert bosettingsmønster. SV vil ha et bærekraftig landbruk, bygget på økologiske prinsipper. Vi vil holde den dyrkbare jorda i hevdog stimulere til lokal matproduksjon og økt sjølforsyning. Vi vil ha bedre jordvern og jordbearbeiding. SV vil sikre en god inntektsutvikling innen landbruk.

Skog og utmarksressurser

Utmarksnæring og skogbruk er en uutnyttet ressurs i nordområdene. Utmarksnæringen må gjennom virkemidler styrkes og gis en naturlig plass i næringslivet. Statsskog og FeFo må praktisere sine regionale ressurser til beste for befolkningen i fylket.

Reindrift

Reindriften er en viktig næring, markør og kulturbærer i det nord-norske samfunnet.Næringa må utøves slik at de kulturelle, miljømessigeog næringsmessige forholdene blir ivaretatt. Reintallet må tilpasses beitegrunnlaget i de forskjellige reinbeitedistriktene for å unngå at næringa drives miljømessig uforsvarlig samtidig som antall rein må være bærekraftig for de som drifter. Reindrifta er sårbar, og det må tas ekstra hensyn til denne når utbygging av infrastruktur som kraft, veier og jernbane skal planlegges og gjennomføres.

Reiselivet

Vi ser en utvikling hvor større aktører utenfra på den ene siden er drivere i utviklingen av tilstrømningen av turister i nord, mens det på den annen side legges minst mulig igjen i landsdelen. SV vil derfor at reiselivet skal være bærekraftig og lokalt tilpasset slik at naturen ikke brukes opp. SV vil stimulere til utvikling av lokale reiselivsprodukter og aktører, og jobbe for en felles markedsføring av disse som ikke kommer i skyggen av de store internasjonale aktørers hegemoni. Vi vil ha lokal forvaltning av turistfiske samtidig som vi vil ha utarbeidede forskrifter/regler for oppsyn, ringvirkninger rundt fiske og miljøkrav. SV vil jobbe for at kommunene får rett til å kreve inn turistskatt for å kunne finansiere fellesgode-kostnader som oppstår på grunn av økt turisme.

Mineralerog petroleum

Landsdelen er rik på mineraler som er ettertraktet i hele verden. Utvinningen skal imidlertid ikke skje på bekostning av lokale hensyn og miljø, men skal skje på en skånsom og miljømessig måte. Avgang fra gruvevirksomhet skal deponeres på en slik måte at den kan nyttiggjøres senere. Miljøvennlig gruvedrift gir flere arbeidsplasser og en lengre driftsperiode noe som kommer lokalsamfunnet til gode. Det er en forutsetning at gruvedrift skal gi gode ringvirkninger for lokalt arbeidsliv og utvikling av lokalsamfunn generelt. SV mener at det ikke skal åpnes for ytterligere utvinning av olje og gass utenfor Troms og Finnmark. Dersom vi skal stoppe klimaendringene må store deler av den oljen vi kjenner til bli liggende. Dersom det likevel skulle bli nye felt skal olje og gass ilandføres for å skape arbeidsplasser og regionale ringvirkninger.

Nyskaping og nye etableringer

En forutsetning for videre utvikling av næringslivet i regionen, er at alle tilegner seg god kompetanse. Derfor er økt andel elever som fullfører videregående opplæring, så viktig. SV ser at mange nye etableringer er kommet til, og vil støtte opp om disse også gjennom Innovasjon Norge.