6: Kunst og kultur

Kultur er en del av dagliglivet, enten vi bor i byen eller på bygda. Et godt kulturtilbud øker bolyst, og stadig flere vektlegger kulturtilbudet når de skal velge bosted og oppvekstmiljø for seg og sine barn. Derfor er kultursatsingen viktig for lokalsamfunn som ønsker å tiltrekke og beholde unge mennesker. SV skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle en brei og inkluderende kultursatsning. Et bra kulturtilbud bringer folk sammen og skaper fellesskap mellom ulike mennesker. Kulturpolitikken i Troms og Finnmark må bygge på våre kulturelle røtter og tradisjoner, men også omfavne det nye.Kultur gir arbeidsplasser og økt aktivitet, også i andre næringer. Mange gode kulturtilbud som idrettslag, ungdomslag, og kulturelle arenaer blir opprettholdt gjennom frivillig arbeid. Derfor er det viktig for SV å støtte opp om frivillig arbeid. SV anerkjenner kunst som uttrykksform, og ønsker å stimulere til kunstneretableringer i regionen.

Kultursatsningen for unge

Kultursatsning for unge er viktig for å styrke positive krefter i ungdomsmiljøene samtidig som det gir unge mulighet til å aktivisere seg. Det er lett å føle seg ekskludert som ungdom, på grunn av aldersgrenser på konserter og dyre billetter. For å lykkes med et godt kulturtilbud for unge, er det viktig at tilbudene er tilgjengelige og inkluderende. Det er viktig at bussen går til fotballtrening, og at kulturtilbudene har lavere priser for unge gjennom kulturkort. Kulturkort for ungdom i små og spredtbygde lokalsamfunn, har vært utprøvd og oppleves som utrolig viktig for de som bor langt unna institusjoner. Det er også viktig å ha gratis aktivitet, som ungdomshus og biblioteker.

Inkluderende kulturtilbud

Nord-norsk filmsenter, Senter for nordlige folk i Manndalen, Samovarteateret, Dansearena nord, Halti kvenkultursenter, Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) / Samisk senter for samtidskunst, Samisk filmsenter og Pikene på broen skal vies særlig oppmerksomhet. Kulturen i lokalsamfunnene skal støttes økonomisk og bevilgningene skal øke. SV vil styrke bibliotekene i nord. Vi vil yte tilskudd til idretten, spesielt rettet mot barn og unge. Styrke transporten for barn og unge slik at de kan delta i kulturaktiviteter gjennom kulturkort. Øke satsingen på kultur for unge, gjennom å sørge for at unge har tilgang til kulturskoler og fritidsklubber. Støtte kvinner i kulturen, og sørge for at kulturmidlene fordeles med mål om balanse mellom kjønnene. Støtte satsingen på urfolks og minoritet kultur, da blant annet samisk og kvensk kultur må ivaretas for å bevare fylkets kulturelle mangfold og historie. På de rette premissene kan også dette være fordelaktig for turistnæringen. Økt støtte til kulturelle prosjekter på tvers av landegrenser