8: Helse

Helsetilbudet skal være likeverdig over hele landet, det gir særlige utfordringer i våre lokalsamfunn. Styrking av tilbudene i de distriktsmedisinske sentrene i regionen er viktig i dette arbeidet.

Helse og sosialpolitikken må underlegges politisk styring, det gjelder også støttefunksjoner som ambulansefly og helikopter. Helseforetakene i sin nåværende form må derfor avvikles.

Tendensen er at store sentra øker og bygdene tappes for folk. Dette er utfordrende for å opprettholde og videreutvikle lokale helsetjenester. SV vil ikke akseptere at helsetilbud i distriktene bygges ned. Regionen har store utfordringer i rekruttering av helsepersonell til kommuner og distrikt. Utdanningen må tilpasses disse utfordringene. Lønn spiller en viktig rolle når man skal rekruttere. Dersom det skal være attraktivt for ungdommer å ta utdanninger innen helse må lønna være attraktiv. Troms og Finnmark SV skal jobbe aktivt for likelønn. Det må settes krav til kommuner og fylkeskommune om å utarbeide likelønnsplaner.

Sosial utjevning må ta utgangspunkt i forebyggende arbeid og utjevningspolitikk både sentralt, regionalt og lokalt.

Sykehusstrukturen må ligge fast, men lokale sykestuer/helsesenter må styrkes og tilpasses lokale forhold.

SV vil framheve at sykestuene i Nord-Troms og Finnmark er et svært viktig helsetilbud som ikke bare må opprettholdes, men også styrkes. Det må sikres en finansieringsmodell som skaper trygghet for dette tilbudet. SV vil styrke det desentraliserte helsetilbudet. Sykestueplassene må beholdes. Vi vil arbeide for at sykestueordninga videreutvikles.

SV vil arbeide for at det opprettholdes 110-sentral både i Troms og i Finnmark.

Gode og selvstendige helsetjenester er viktig beredskapsmessig, og særlig viktig i Troms og Finnmark med store utfordringer i forhold til klima og avstander.

I de nordligste fylkene kreves et særskilt fokus på samers og kveners rettigheter og behov. Dette kan også ses i sammenheng med andre minoriteters rettigheter og behov. I helsevesenet innebærer dette at helsepersonell skal inneha både kulturell og språklig kompetanse, som gjør at disse gruppene kan møtes og behandles på en god måte.

SV vil arbeide for at Finnmarkssykehuset skal beholdes som en selvstendig enhet. Samtidig må det fortsatt tilrettelegges for et tett og forpliktende samarbeid mellom UNN og Finnmarkssykehuset.

Kirkenes sykehus må gis spesielle oppgaver i forhold til utviklingen av helsesamarbeidet i Barentsregionen. Dette spesielt med tanke på å møte nye helsemessige utfordringer som utviklingen fører med seg, særlig i det området sykehuset dekker. Styrkning av forskningsinnsatsen innenfor helse i Barentsregionen må økes radikalt. Dette krever vi fulgt opp med bevilgninger over statsbudsjettet øremerket for dette formål. Kirkenes sykehus må også utvikles i forhold til infeksjonssykdommer med flere senger for behandling og isolering av infeksjonssykdommer som foreksempel tuberkulose, hiv og aids. Kompetansemiljøene ved sykehusene i Finnmark og ved Samisk helsesenter i Karasjok må i større grad enn i dag brukes til utdanning og skolering av helsepersonell.

SV vil ikke akseptere at tilbudet til pasientene blir dårligere ved noen av sykehusene. Omlegginger for å sikre bedre ressursutnyttelse må skje innenfor forsvarlige rammer der de ansattes kompetanse blir fullt ut benyttet. Omstillingsarbeid må skje innenfor de rammene som arbeidsmiljølov og hovedavtale fastsetter. Innsatsen for å sikre et godt arbeidsmiljø ved sykehusene må gis spesiell oppmerksomhet av administrativ ledelse og styret. Vikarbyrå må ut av helsetilbudene. UNN har en helt sentral rolle i Nord-Norge. Det skal være et fullverdig universitetssykehus samtidig som det klarer å ivareta rolla si som lokalsykehus for befolkninga. I dag er det tydelige tegn på at disse funksjonene er under press, og at UNN prioriterer ned lokalsykehusfunksjonen for å klare å ta vare på livsviktige spesialiteter og undervisningsfunksjonene som et universitetssykehus skal ha. SV vil støtte opp under UNN og verne om UNN si sentrale rolle som universitetssykehus. Begge UNNs roller må løses på en god måte for befolkninga i Nord-Norge.

SV vil sikre en desentralisert ambulansetjeneste.

Vi vil fortsatt arbeide for at spesialisthelsetjenesten i større grad oppsøker pasientene i hjemkommunen. SV mener at det er uakseptabelt at pasienter i større grad overføres fra sjukehusene til kommunene dersom det ikke følger tilstrekkelig ressurser med til kommunen som gjør at pasientene blir godt ivaretatt.

SV ser svært alvorlig på psykiatriens lave posisjon i helseforetakenes prioriteringer. SV vil arbeide for at det utvikles et helhetlig og godt psykiatrisk helsetilbud for befolkninga.

Vi må beholde, reetablere de tre distriktspsykiatriske sentra som må utvikles slik at de i samarbeide med helsetjenesten i kommunene sikrer et godt lokalt/regionalt tilbud. Opptrappingsplanen innen psykiatri må følges opp.

Behovet for psykiatrisk hjelp øker sterkt blant barn og unge. Det må satses mer på forebyggende arbeid rettet mot barn og unge under 25 år.

Barn og unge må få døgnbasert behandling innenfor sitt lokalsykehusområde. Poliklinisk behandling for barn og unge må organiseres slik at behandlingstilbudet kan gis mest mulig lokalt, uten fravær fra hjemmet som gir overnatting.

For å sikre tilstrekkelig med fagfolk innen psykiatrien må et tverrfaglig videreutdanningstilbud etableres innen psykiatri.

SV vil ha et betydelig styrket skolehelsetilbud med flere helsesøstre i daglig arbeid ved de videregående skolene. Fylket må ha et tett samarbeid med kommunene om dette.

SV vil at det opprettes og utvikles en ny elevtjeneste i de videregående skolene. I elevtjenesten skal PPT, rådgivere og helsesøstre samarbeide tett om forebyggende helse.

Den demografiske utviklingen viser at vi blir flere eldre. Troms og Finnmark SV skal jobbe lokalt og nasjonalt for å fremme forebyggende helsearbeid, for å imøtekomme fremtidens eldreomsorg. Dette kan være forebyggende hjemmebesøk med kartlegging til personer over 75 år og etablere helsestasjon for eldre. Dette kan bidra til at flere eldre kan bo lengst mulig hjemme.