9: Sikkerhet og beredskap

Beredskapen og den sivile sikkerheten i nord er under press. Det analoge kommunikasjonsnettet er fjernet, og kystradioen er lagt ned. Fiber og digitale løsninger viser seg å være svært sårbare i et grisgrendt og værhardt område. SV vil arbeide for at Vardø Radio gjenopprettes og arbeide for at mindre sårbare kommunikasjonsformer innen tele og radio opprettholdes eller gjenopprettes.

SV vil arbeide for at flyplassene i nord fortsatt skal være lokalt bemannet, slik at sikkerheten er best mulig.

Troms- og Finnmark er det eneste fylket i Norge som grenser til tre land. I tillegg er Svalbard norsk område. Alle landene har svært ulikt utgangspunkt. Sverige og Finland er EU medlemmer, mens Norge er eneste NATO-land. Et alternativ til NATO er en felles nordisk militær allianse. Videre er vi nødt til å satse på et desentralisert forsvar. Forsvaret skal forsvare Norge i krigstider, og er nødt til å ha lokalkunnskap om landområdene de skal forsvare.

Uløste problemer, sanksjoner og skremselspropaganda overfor vår nabo i øst, gir særlige utfordringer for befolkninga i nord. Derfor må folk-til-folk-samarbeidet på tvers av grensene, styrkes. Vi må særlig vektlegge samarbeid på tvers i miljøpolitikken, kulturpolitikken og næringspolitikken. SV vil arbeide for at Norge fører en forsvars-sikkerhetspolitikk som kan redusere spenninga med Russland, og som fører til nedbygging av militær aktivitet ut fra en erkjennelse av at bruk av militær makt er uegnet for å løse framtidige konflikter.

Det skal ikke stasjoneres utenlandske styrker på norsk jord i fredstid.

Det er viktig for Norge å føre en selvstendig utenrikspolitikk med tanke på grenseområdene. SV sier nei til norsk EU-medlemskap fordi det er viktig å ta vare på primærnæringene. Videre er det spesielt viktig for nord-områdene å bevare norsk selvstendighet i internasjonale forhandlinger og muligheten til å opprette egne handelsavtaler er avgjørende for godt samarbeid på tvers av landegrensene i nord. Sør-Varanger er Europas Schengen-grense i nord-øst. Infrastrukturen i området må bygges ut, slik at kommunen kan ivareta de store utfordringene på en skikkelig måte: Storskog grensestasjon må raskt bygges ut og styrkes, og nødvendig personale ansettes lokalt.

Tiltak: