Energi, klima og miljø

Verdens natur er under press. Økende temperaturer og nedbygging av natur og dyrket mark utfordrer verdens plante- og dyreliv på en måte som ikke kan fortsette. Det er bare gjennom å ta klimautfordringene på alvor, gjennom å innføre nye, grønne oppgaver til industrien, arbeidslivet og næringslivet vårt at vi kan ruste Norge for fremtiden. Vi må snu utviklingen og styrke våre muligheter for bosetting og arbeid i Troms. Vi skal utvikle vårt næringsliv samtidig som vi skal ta hensyn til natur og dyreliv, både på land og i havet.

Troms må bli et nullutslippssamfunn. Oljeutvinningen må reduseres og nye felt ikke igangsettes. SV er positive til nye energiformer, men vindparker og småkraftutbygging må ta hensyn til eksisterende bruk av området, naturmangfoldet og behovet for mer energi. Det må åpnes og avklares flere områder for flytende havvind. Kraftutbyggingen må skje slik at bedrifter kan etablere seg samtidig som lokale miljøhensyn tas. Det betyr at hvert enkelt prosjekt må vurderes for seg.

Troms kan by på uberørt natur og unike naturopplevelser som er attraktive for turister fra hele verden. SV vil ha en bærekraftig turisme som ikke setter lokalmiljø og naturmangfoldet i fare.

Norge skal produsere bærekraftig og miljøvennlig mat. Utnytting av våre jordressurser er et viktig ledd i ivaretakelse av våre naturressurser. Landsdelen er også rik på mineraler som er ettertraktet i hele verden. Utvinningen skal imidlertid ikke skje på bekostning av lokale hensyn og miljø. Avgang fra gruvevirksomhet skal deponeres på en slik måte at den kan nyttiggjøres senere. 

Troms SV vil: