Inkludering og mangfold

I Troms har samer, kvener, nordmenn og andre minoriteter bodd side om side i århundrer. Kulturelt mangfold er en ressurs og styrke for regionen. Likevel ser vi at ikke alle føler seg verdsatt i storsamfunnet. Alle innbyggere i Troms skal være likestilte og ha like muligheter.

Et flerkulturelt samfunn med et internasjonalt arbeids- og næringsliv er avhengig av forståelse og kunnskap om andre kulturer. Vi skal sikre en god integrering. Det gir mennesker muligheten til å ta ansvar for eget liv, og bidrar til å redusere barnefattigdom og sosioøkonomiske utfordringer hos innvandrerbefolkningen.

SV er et feministisk parti, og vil bekjempe all diskriminering, det være seg basert på kjønn, seksuell legning, hudfarge, etnisitet, religion, alder eller funksjonsevne, og gi alle mennesker mulighet til å inkluderes i arbeids- og samfunnsliv. Alle mennesker har samme verdi og samfunnet skal sikre at alle behandles som likeverdige. Prinsippet om universell utforming må legges til grunn for utformingen av samfunnet

I en verden der flere er på flukt enn noensinne, er det selvsagt for SV at Norge skal ta imot og gi opphold til flere flyktninger og at vi bedrer mulighetene for familie-gjenforening. I tillegg trenger Norge og Troms arbeidsinnvandring. Et distriktsfylke som vårt er avhengig av innvandring for å unngå folketallsnedgang, og for å dekke behovet for kompetanse og arbeidskraft. 

Troms SV vil: