Nærings- og samfunnsutvikling

Det er et stort underskudd på arbeidskraft i landsdelen, og det må både skapes nye arbeidsplasser, og samtidig rekrutteres til de arbeidsplassene som allerede finnes. Vi må stimulere til folketallsvekst i hele Troms, og vi skal være attraktive for tilflytting. Da trenger vi flere tilgjengelige boliger, både i byer og i distriktskommuner. Fylkeskommunen kan her ta ansvar for å sikre boliger i distriktene gjennom et fylkeskommunalt foretak. Troms må ta en sentral rolle i det grønne skiftet, både gjennom forsking og utvikling, og gjennom leverandørnæringer.

Mye av næringslivet i Troms er basert på naturgitte forhold, og ligger spredt i hele fylket. Primærnæringene er viktige, både for eksport fra fylket, men også for selvforsyning og beredskap. Både drift og utvikling krever mye eller nytt areal, som kan føre til konflikt over bruk, eller få uønska miljøkonsekvenser. Arealkrevende næringer må i minst mulig grad påvirke naturverdier. De må ikke ødelegge særlig viktig natur eller gå ut over urfolksrettigheter. All næringsutvikling bør ta sikte på å inngå i en sirkulærøkonomi, der restprodukter ikke blir avfall, men ressurser for andre.  

Servicesektoren er viktig for sysselsetting og verdiskaping i fylket, både i byene og distriktene. Offentlige arbeidsplasser bidrar til et mangfold av muligheter, og er viktige for at det skal skapes helårlige, familievennlige samfunn. Næringer i fylket skal gi ringvirkninger i fylket, slik at vi ikke blir en ren råvareeksportør. SV er positiv til alternative organisasjonsformer, som samvirkeforetak, tilsetteeide bedrifter, og offentlige eierskap i strategiske selskap for landsdelen.

Troms SV vil: