Oppvekst og utdanning

Gode oppvekstsvilkår og et godt offentlig utdanningssystem er viktig for et likestilt samfunn. Samfunnet vårt skal bygge på fellesskap og rettferdig fordeling, og alle skal gis samme muligheter til utdanning og læring, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Vi må ha et utdanningssystem som sikrer at alle får oppleve mestring ut fra sine forutsetninger og evner.

Videregående opplæring er en av fylkeskommunens viktigste oppgaver. Alle skal ha lik rett til utdanning, uavhengig av bosted og livssituasjon. Hybellivet er både dyrt og krevende, og derfor er det viktig at elevene har mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Synkende elevtall gjør det utfordrende å opprettholde utdanningstilbud som ivaretar arbeidslivets behov i hele fylket. SV vil arbeide for flere utdanningsmodeller, modulbaserte og desentraliserte tilbud, for å ivareta den utdanningen både den enkelte og samfunnet trenger.

Troms SV vil: