Arbeidsplan 2023 – Troms SV

Vedtatt i fylkesårsmøte 4. desember 2022. 

Innledning 

Arbeidsplanen gjelder for Troms SV for kalenderåret 2023. Den er vedtatt av fylkesårsmøtet og inneholder politiske og organisatoriske føringer for fylkesstyret, fylkesråden og fylkestingsgruppa. 

Bakgrunn 

Troms og Finnmark SV er i posisjon i fylkesråd sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I 2023 vil fylkeskommunen forberede deling av Troms og Finnmark fylkeskommune, og 1. januar 2024 gjenoppstår Troms fylkeskommune.  

Fylkespartiet deles fra 1. januar 2023. 

SV nasjonalt er et sentralt samarbeidsparti med regjeringa – men i opposisjon og fritt til å fremme egne posisjoner.  

SV har varaordfører i Karlsøy. I tillegg er SV en del av flertallskonstellasjoner i andre kommuner i Troms valgkrets. 

SVs landsstyre har vedtatt en arbeidsplan for fireårsperioden 2022-2025 som også er førende for fylkespartiet. Her står det: 

Fylkeslagene er bindeleddet mellom partiet sentralt og lokalorganisasjonen. Fylkeslagene har et ansvar for skolering i sine fylker. De har også et ansvar for å utvikle fylkespolitikken i sine fylker. De må være i stand til å følge opp og bistå lokallagenes arbeid og være det naturlige punktet for forankring av politikken både oppover og nedover. (S. 9 i Arbeidsplan). 

I tillegg står det i SVs vedtekter at fylkesstyret har ansvar for organisatorisk og administrativ drift av fylkeslaget, og at fylkesstyret sammen med fylkeskommunale folkevalgte har ansvar for partiets politikk i fylkeskommunale organ. 

Organisatoriske prosesser gjennom 2023 

Politiske prosesser gjennom 2023 

Mål og føringer for det kommende årets arbeid i fylkespartiet 

Hovedmål 

Troms SV skal: 

Organisatoriske føringer for fylkesstyrets arbeid 

Politiske føringer for fylkesstyret og fylkestingsgruppa 

Troms SV virker i et flerfolkelig område og arbeider lokalt og med internasjonal solidaritet for nasjonale minoriteters styrka folkerett.