3. Utdanning

Flere gjennom videregående opplæring

Utdanning er det viktigste virkemiddelet i en likeverdig fordelingsmodell. Utvikling av regionen forutsetter god kompetanse. Derfor skal god utdanning i hele regionen brukes som virkemiddel for å styrke regionen og Nord-områdene. I dag er det i Troms og Finnmark fortsatt lav gjennomføringsgrad. Samtidig ser vi at gjennomføringsgraden øker. Dette er et resultat av målrettet arbeid. Fremtidig næringsliv i regionen vil kreve økt fagutdanning. Det er viktig å prioritere opplæringstilbud som gjør at enda flere gjennomfører videregående opplæring. Årsakene til frafall er mange. Grunnlaget fra grunnskolen er en av de viktigste årsakene. Samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene, er en forutsetning for å få en økt andel elever som fullfører. Flere gjennom i videregående opplæring, er det overordnede målet. SV vil ta utgangspunkt i at alle elever uansett språk, økonomisk bakgrunn og helse skal ha en lik mulighet til videregående opplæring. Tilbudene skal være varierte, desentraliserte og tilpasset regionens behov. Regionen har behov for både akademikere og fagarbeidere. Det må stimuleres til at elever velger fagutdanning på likeverdige vilkår som studieforberedende. Godt samarbeid med næringslivet, er en forutsetning, og alle anbud i regi av fylkestinget, skal ha som krav at tilbyderne oppretter læreplasser. SV skal jobbe for at det tilbys flere alternative opplæringsmodeller, f.eks. gjennom praksis i bedrift, og stanse nedbygging av spesialpedagogiske tilbud som finnes i Troms og Finnmark i dag.

Desentralisert tilbud

I Troms og Finnmark har vi et spredt bosetningsmønster og det er et mål for SV at flest mulig elever skal få gå på videregående skole nært sitt hjemsted. Troms og Finnmark skal ha en skolestruktur som gir fullverdig videregående opplæring så nært som mulig der elevene bor. Nettskole og LOSA-modellen fra Finnmark skal benyttes i hele regionen. Troms har pr dato ikke fritt skolevalg i videregående opplæring, mens Finnmark har det. For SV er det avgjørende at flest mulig av elevene får bo hjemme i alle fall det første året. På bakgrunn av dette ønsker vi ikke fritt skolevalg i Troms og Finnmark, men vil heller prioritere gode og brede tilbud i alle deler av fylket. SV i Troms og Finnmark ønsker å opprettholde en desentralisert skolestruktur. SV mener at videregående opplæring skal være gratis for alle elever. Slik det er i dag dekker ikke stipendet elevene får utbetalt fra lånekassen nødvendigvis boutgiftene til de borteboende elevene. SV mener at fylkeskommunen/regionen har et ansvar for å sikre elevhybler til alle borteboende elever i regionen til en pris som er overkommelig innenfor stipendet elevene får fra lånekassen. Samtidig mener vi at borteboerstipendet må økes.

Språkopplæring

Språk er svært viktig for denne kulturelt rike regionen som også grenser til flere naboland. Dette gjør at tilbud om språkopplæring skal prioriteres i fylkets utdanningsinstitusjoner. Informasjon om tilbud må være tilgjengelig for elever og foresatte, og tilbudene må være av god kvalitet. Kvaliteten på språkopplæringen varierer ofte svært mye mellom de enkelte skoler, og det kreves en styrkning av både informasjonsflyt og undervisning. Dette gjelder især for samiske og kvenskeelever som ønsker språkopplæring, da fylket spiller en stor rolle i bevaringen og videreføringen av disse språkene.

Støttefunksjoner

Elevene skal kunne ta i bruk lavterskel-tilbud for rådgivning og personlig utvikling. Derfor må helsesøstertjeneste i kommunene, PPT, miljøarbeidertjeneste og rådgivningstjeneste styrkes. Alle elever skal ha et tilpasset opplæringstilbud, og de med spesielle og særlige behov, skal prioriteres ved opptak til skoleplass. Fagmiljøene må samarbeide tett rundt elever som har spesielle og særlige behov. Kommunens individuelle plan må være utgangspunkt i det tilbudet som skal gis. Dette gir også langsiktig og forutsigbart opplæringstilbud. Der en elev har personlig assistent, skal denne inngå i et fagmiljø som ivaretar elevens behov. Bibliotek og kantinetjenester er også avgjørende for å få flere elever til å trives, lykkes og få fullført sin videregående utdanning.

Fagskoletilbud

Regionen vil ha store behov for godt kvalifiserte fagarbeidere. Fagskolene gir videreutdanning for de med fagutdanning fra videregående skoler. SV vil sikre et bredt og desentralisert fagskoletilbud til innbyggerne i Troms og Finnmark gjennom å styrke finansieringen og øke antallet studieplasser på fagskolene. Opprettelse av nye studieplasser må skje i tett dialog med partene i arbeidslivet for å sikre samsvar med næringslivets behov.

Universitetsutdanning

SVskal jobbe aktivt gjennom sosial utjevning gjennom høyere utdanning i hele fylket. Vi skal bidra til at utdanning skal gjøres tilgjengeligfor hele Troms og Finnmark.

Inkludering

Troms og Finnmark SV ønsker å styrke tilbudet i samisk som 1. eller 2. språk og samisk som fremmedspråk ved fylkets videregående skoler. Vi ønsker også å gi økte ressurser til rekruttering og utdanning av lærere i samiske språk.