Nord-Norgebanen

Å bygge Nord-Norgebanen er et prioritert tiltak i SV sitt arbeidsprogram. Jernbane er den beste og sikreste løsningen for nullutslippstransport som er brukervennlig, rask og plassbesparende. Infrastrukturen i nord er allerede sprengt, og transportbehovet vil fortsette å øke. Dette er blant annet pga. vekst i sjømatsektoren, som krever langt bedre og mer effektive transportløsninger. I tillegg ser vi en økt mineralutvinning på svensk og finsk side som setter krav til utbygging av havner og økt kapasitet på norsk side. Ifølge nordområdeutredningen i 2014 er Nord-Norge det området med størst vekstpotensiale, men med en manglende tilfredstillende infrastruktur. Nord-Norgebanen vil være en del av løsningen på disse utfordringene for å sikre verdiskaping og et grønt skifte i tiden etter olje og gass.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil:
«Gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av Nord-Norgebanen. Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.»
SV vil være en pådriver for å sikre at dette punktet oppfylles.