Opphevelse av Troms og Finnmark fylke

Troms og Finnmark SV er svært glad for at regjeringsplattformen innvilger søknaden fra Troms og Finnmark Fylkeskommune om oppløsning av det tvangssammenslåtte fylket Troms og Finnmark.  

Samtidig har fylkeslaget startet drøftinger med partiet sentralt for å oppfylle intensjonsvedtaket fra sammenslåingsårsmøtet om at sammenslåingen skulle være midlertidig. 

Den nye regjeringen vil forsterke og fornye distriktspolitikken. Viktige tjenester for bosetting i distriktene, som nærhet til barnehage, skole og helsetilbud samt god bredbåndsdekning og god kritisk infrastruktur nevnes.  

Videre står det i Hurdalsplattformen at den nye nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, ha større ringvirkninger og fremme nye initiativ for samarbeid med våre naboer. 

Troms og Finnmark SV vil gjennom SVs folk på Stortinget følge opp at den nye regjeringen får de fagre ordene satt ut i praktisk politikk og gjennomfører tiltak som kommer til gode for befolkninga i nord. 

Fylkesleder Bjarne Rohde og nesteleder i SV Kirsti Bergstø ved den tidligere fylkesgrensa mellom Finnmark og Troms.